กิจกรรม

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองประชนมายุ 5 รอบ ณ วันที่ 2 เมษายน 2558

 

โครงการอบรมครู กศน.ในหน่วยทหาร

 

การประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของไทย (รอบคัดเลือกภายในจังหวัดกาญจนบุรี)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 04:58 น.)