วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน

การศึกษาอกนระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2558

บนพื้นฐานของสถานการณ์สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทยและทิศทางการพัฒนาประเทศและโอกาสของสำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเงินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ที่ใช้เป็นหลักยึดและตัวกำกับทิศทางยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานดังกล่าวในปีงประมาณ พ.ศ.2558 ไว้ดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

Ø ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISION)

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มีพันธกิจหลัก ดังนี้

1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษา

5. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 03:58 น.)