http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง

กลุ่มงาน

ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมฟังบรรยาย อำนวยการ
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2558 การเงิน
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าของอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 15-16 มกราคม 2558 การเงิน
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน อัธยาศัย
การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา นิเทศ
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 อำนวยการ
ายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าของอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2558 การเงิน
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน นอกระบบ
การจัดสรรทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 อำนวยการ
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าของอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ญบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ญบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557 การเงิน
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล อำนวยการ
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ธุรการ
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านอำเภอ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557 การเงิน
ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 9 บุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 9 บุคลากร
ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers' Fellowship Programme) ประจำปี 2558 นิเทศฯ
การใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 อำนวยการ
กำหนดรหัสพยัญชนะ ชื่อย่อและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงาน กศน.ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ธุรการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

บุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี