http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง

กลุ่มงาน

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 การเงิน
การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2558 นอกระบบ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ "วันสนใจไทย" ประจำปี 2558 ภาคีเครือข่าย
ขอความร่วมมือสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นร่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ...... ภาคีเครือข่าย
ขอแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเลขาธิการ กศน. อำนวยการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ภาคีเครือข่าย
รายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการพัฒนา กศน. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อัธยาศัย
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2558 การเงิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558) บุคลากร
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2558 การเงิน
การเชิญชวนบุคลากรกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวด 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2558 ภาคีเครือข่ายฯ
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2558 การเงิน
รายงานการประชุมกลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง ครั้งที่ 3/2558 ยุทธศาสตร์ฯ และการพัฒนา
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ (N-NET) ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 การเงิน
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2558 การเงิน
การประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน ธุรการ
การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะ ธุรการ
การพิจารณากำหนดวัดหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) ธุรการ
รายชื่อผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) บุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี