http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink

ขอความอนุเคราห์แจ้งเวียนเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2560

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และ สงป.302

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งรองเลขาธิการ และตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน.

สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

ขอคามร่วมมือสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  กศน.ตำบล, นักวิเคราห์นโยบายและแผน และนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1/2560

รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัด สำนักงาน กศน.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560

สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน)

ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าาที่ของรัฐ ร่วมเสนอผลงานเพื่อรับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

การะประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2560

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงาน กศน.

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานน กศน.

การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560

ขอเชิญศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชนจังหวัดชัยนาท

การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)

ประกาศรายชื่อบุคลากร / หน่วยงาน / สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559

การอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560

จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้บริการชุมชน โรงภาพยนตร์กันตนา สาขาท่าม่วง

ขอเชิญชวนเยาวชนในสถาบันการศึกษาร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

Login Formจำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday227
mod_vvisit_counterYesterday289
mod_vvisit_counterThis week227
mod_vvisit_counterThis month6255
mod_vvisit_counterAll236820
KanNFE Service