http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง

กลุ่มงาน

การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลือกขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1

(1 เมษายน 2558)

บุคลากร
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 การเงิน

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน

ธุรการ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ขั้นสูง เครือข่าย
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าของอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเงิน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ โครงการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นอกระบบ
สรุปผลการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) อำนวยการ
การคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2557 อำนวยการ
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าของอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 การเงิน
ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสถาบันศึกษาฝึกอบรมครู อำนวยการ
แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประจำปี 2558 อำนวยการ
รายละเอียดจ่ายเช็ดบํยชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 การเงิน
รายงายจ่ายเข้าร้านค้าของอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2558 การเงิน

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี