http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง

กลุ่มงาน

รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2557

งานการเงิน

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2557

อำนวยการ

การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2557

งานภาคีเครือข่ายฯ

ใบสมัครการฝึกอบรมทางการลูกเสือ

งานภาคีเครือข่าย

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครู เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู

อำนวยการ

จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

อำนวยการ

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

อำนวยการ

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งรองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก)

ำนวยการ

ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาพภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2557

งานธุรกา

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี