http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง

กลุ่มงาน

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

การเงิน

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ปะจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

การเงิน

รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

การเงิน

รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

การเงิน

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

การเงิน

แบบประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาทางเลือกสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนโดยตรง

นิเทศติดตาม

รายงานการประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2557

อำนวยการ

รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557

การเงิน

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2557

การเงิน

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2557

ภาคีเครือข่ายฯ

ขอเชิญส่งผลงานและประชาสัมพันธ์ "การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนืี่องจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9ประจำปี พ.ศ. 2557"

ภาคีเครือข่ายฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น "โทษประหารชีวิตยังจำเป้นต่อสังคมไทยหรือไม่" ผ่านทางเว็บไซต์

ภาคีเครือข่าย

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2557

ภาคีเครือข่ายฯ

การจำหน่ายอาร์มตรา สำนักงาน กศน.

อำนวยการ

การขออนุญาตให้แต่งตั้งรักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

อำนวยกา

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี