http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง

กลุ่มงาน

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคา งานพัสดุ
การคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่น ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2557 อัธยาศัย
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2558 การเงิน
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2558 (N-NET) การเงิน
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ภาคีเครือข่าย
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 อำนวยการ
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2558 การเงิน

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน

อำนวยการ

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา

ภาคีเครือข่ายฯ
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าของอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 (หนองปรือ) การเงิน
ประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองวันดนตรีแจ๊สแห่งชาติ (International Jazz Day) ครั้งที่ 4 ภาคีเครือข่ายฯ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ภาคีเครือข่ายฯ
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 การเงิน
การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2558 นอกระบบ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ "วันสนใจไทย" ประจำปี 2558 ภาคีเครือข่าย
ขอความร่วมมือสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นร่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ...... ภาคีเครือข่าย
ขอแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเลขาธิการ กศน. อำนวยการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ภาคีเครือข่าย
รายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการพัฒนา กศน. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อัธยาศัย
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2558 การเงิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558) บุคลากร
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2558 การเงิน
การเชิญชวนบุคลากรกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวด 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2558 ภาคีเครือข่ายฯ
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2558 การเงิน
รายงานการประชุมกลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง ครั้งที่ 3/2558 ยุทธศาสตร์ฯ และการพัฒนา
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ (N-NET) ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 การเงิน
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2558 การเงิน
การประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน ธุรการ
การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะ ธุรการ
การพิจารณากำหนดวัดหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) ธุรการ
รายชื่อผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) บุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี