http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2559
รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2559
รายละเอียดจ่ายเช็ดอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)
ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในการสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชการ เรื่อง "ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทลที่ยั่งยืน"
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอไปการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2559 และ การส่งผลานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2559
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด


อ่านเพิ่มเติม...