http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink

เปลี่ยนสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เพื่่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

การประกาศวันและสถานที่เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2560 ของ กศน.อำเภอไทรโยค

ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 (แก้ไข ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์)

ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนวิชาบังคับ ของ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2560

ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนวิชาบังคับ ของ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2560

รับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแจ้งบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

รายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี

ราคากลางหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2560

ราคากลางหนังสือเรียน (ต้นฉบับสำนักงาน กศน. และ กศน.อำเภอท่ามะกา) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสาธิตอาชีพเคลื่อนที่เร็ว

ราคากลางการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการสอนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสาธิตอาชีพเคลื่อนที่เร็ว

ราคากลางจัดซื้อวัดสุสาธิตอาชีพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสาธิตอาชีพเคลื่อนที่เร็ว

หลักเกณฑ์และวิธีิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีิวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การฝึกอบรมการพัฒนาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล

ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ขอเชิญร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด เรื่องการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

การกำหนดประเภทหรือระดับตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้ง โอน หรือย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติในตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด

รายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.2560

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ขอความอนุเคราห์แจ้งเวียนเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2560

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และ สงป.302

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งรองเลขาธิการ และตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน.

สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

ขอคามร่วมมือสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  กศน.ตำบล, นักวิเคราห์นโยบายและแผน และนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1/2560

รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัด สำนักงาน กศน.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560

สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน)

ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าาที่ของรัฐ ร่วมเสนอผลงานเพื่อรับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

การะประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2560

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

Login Formจำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday153
mod_vvisit_counterYesterday203
mod_vvisit_counterThis week153
mod_vvisit_counterThis month4305
mod_vvisit_counterAll265421
KanNFE Service