http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การจ้างเหมาเอกชนดำเนินของส่วนราชการ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ของศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดเช่ารถยนต์ โครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2561

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติราชการแทน

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

แนวปฏิบัติให้บุคลากรให้สังกัดสำนักงาน กศน. ไปเข้ารับการฝึกอบรม

เปลี่ยนสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เพื่่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

การประกาศวันและสถานที่เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2560 ของ กศน.อำเภอไทรโยค

ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 (แก้ไข ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์)

ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนวิชาบังคับ ของ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2560

ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนวิชาบังคับ ของ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2560

รับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแจ้งบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

รายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี

ราคากลางหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2560

ราคากลางหนังสือเรียน (ต้นฉบับสำนักงาน กศน. และ กศน.อำเภอท่ามะกา) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2560

รายงานความถูกต้องจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสาธิตอาชีพเคลื่อนที่เร็ว

ราคากลางการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการสอนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสาธิตอาชีพเคลื่อนที่เร็ว

ราคากลางจัดซื้อวัดสุสาธิตอาชีพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสาธิตอาชีพเคลื่อนที่เร็ว

หลักเกณฑ์และวิธีิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีิวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การฝึกอบรมการพัฒนาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

Login Formจำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday184
mod_vvisit_counterYesterday204
mod_vvisit_counterThis week184
mod_vvisit_counterThis month2590
mod_vvisit_counterAll285096
KanNFE Service